Inregistrarea casatoriei md. Inregistrarea casatoriei

Inscrierea mentiunii de casatorie

inregistrarea casatoriei md

La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la oficiul de stare civilă dacă celălalt soţ: a. Pentru oficierea casatoriei in Romania varsta legala pentru casatorie este de 16 ani pentru femei, si de cel putin 18 ani pentru barbati. În cazul în care copilul are peste 14 ani şi nu figurează înscris în dovada de cetăţenie a părintelui este necesar să se prezinte consimţământul notarial al acestuia cu privire la dobândirea cetăţeniei române. Termenul depunerii declaraţiei de naştere Termenul acordat pentru declararea naşterii şi înregistrarea actului de stare civilă este de cel mult 3 luni din ziua naşterii copilului. În primul caz, în baza acordului comun al soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, atunci cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă, căsătoria poate fi desfăcută de către oficiul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi, cu participarea obligatorie a ambilor soţi. Atît desfacerea cît şi încetarea căsătoriei presupun existenţa căsătoriei valabil încheiate ale cărei efecte se sting pentru viitor, dar cauzele sunt diferite.

Next

Inregistrarea casatoriei

inregistrarea casatoriei md

În cazul naşterii copilului din părinţi necăsătoriţi între ei, dacă lipseşte cererea comună a părinţilor sau hotărârea instanţei judecătoreşti privind stabilirea paternităţii, numele de familie al tatălui se înscrie după numele de familie al mamei, iar prenumele tatălui - la indicaţia mamei sau a persoanei care face declaraţia de naştere. În ceea ce priveşte desfacerea şi încetarea căsătoriei, ambele au caracter judiciar. Nu puteţi folosi aceste materiale fără acordul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. Eventual, imposibilitatea eliberării documentului în cauză va fi confirmată de autoritatea centrală a statului respectiv, competentă de înregistrarea actelor de stare civilă. Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor şi păstrarea familiei în continuare sînt imposibile. Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.

Next

ÎNCETAREA ŞI DESFACEREA CĂSĂTORIEI « Drept MD

inregistrarea casatoriei md

Dacă măsurile de împăcare nu au dat efecte şi soţii continuă să insiste asupra divorţului, instanţa judecătorească va satisface cererea respectivă. Desfacerea căsătoriei prin divorţ modifică modul de exercitare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti astfel în cazul în care copilul a fost încredinţat unui părinte, acesta exercită drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului, dar fără a împiedica întreţinerea relaţiilor personale şi contacte directe a copilului cu celălalt părinte, cu excepţia cazurilor cînd acest lucru este contrar interesului superior al copilului de exemplu, prezintă pericol pentru starea lui fizică şi psihică. Dacă, în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi nu-şi dă acordul la divorţ, instanţa judecătorească va amîna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, cu excepţia cauzelor de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie confirmate prin probe. In situatia in care au fost pierdute, sustrase sau deteriorate, certificatele de nastere, casatorie sau deces se pot elibera la cerere. Soţul supravieţuitor care a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu ca efect al căsătoriei, nu o pierde la încetarea acesteia chiar dacă este încă minor.

Next

Modele de acte

inregistrarea casatoriei md

În acest sens viitorii soţi vor depune o cerere scrisă, anexând actul prin care se confirmă motivul urgentării. Căsătoria poate înceta şi prin moartea ambilor soţi. Iar în cazul în care părintele căruia i-a fost încredinţat copilul, doreşte să-i schimbe numele de familie, aceasta se soluţionează ţinîndu-se cont de prevederile art. Pentru certificarea decesului consemnat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, suplimentar înscrisurilor menţionate la pct. Nu este permis ca: Ambii soţi sau unul dintre ei să aleagă un nume pe care nici unul dintre ei nu l-au purtat.

Next

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate

inregistrarea casatoriei md

Plata se face in numerar sau cu money order. În baza hotărîrii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, la solicitarea adoptatorilor, organul de stare civilă competent operează modificările de rigoare în actul de naştere al copilului şi eliberează certificat de naştere. Cetăţenii israelieni vor prezenta extrasul de înregistrare de stare civilă sau extrasul din evidenţele populaţiei, ambele fiind eliberate de Ministerul de Interne. În acest caz, rubricile actului de divorţ se completează, în măsura posibilităţilor, conform hotărîrii judecătoreşti şi certificatului de căsătorie remis de către instanţa judecătorească. Încheierea căsătoriei cu o persoană condamnată sau arestată se înfăptuiește în condiţiile legii, iar înregistrarea acestei căsătorii de către organul de stare civilă se face în localul penitenciarului sau al izolatorului de urmărire penală. După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai cu aprobarea Primarului Municipiului Piteşti, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai pânâ la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupţiale ale viitorilor soţi. Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin reprezentanţă sau la alt organ de stare civilă decât cel la care urmează a fi oficiată căsătoria.

Next

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

inregistrarea casatoriei md

Pentru certificarea căsătoriei, în cazul în care căsătoria dintre cetăţenii Republicii Moldova s-a consemnat în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, soţii prezintă, suplimentar înscrisurilor menţionate la pct. Instanţa judecătorească examinează cereri de desfacere a căsătoriei în cazurile în care soţii au copii minori comuni inclusiv adoptați , există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă. În momentul stabilirii filiaţiei prin adopţie, rudenia naturală dintre copilul adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi părinţii săi biologici şi rudele acestora, pe de altă parte, încetează, cu excepţia adopţiei copilului de către soţul părintelui biologic. În vederea înregistrării căsătoriei pe teritoriul R. Înregistrarea actului de divorţ se efectuează la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei respective. La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, dacă soţii stăruie să divorţeze, trebuie să se prezinte personal şi împreună, pentru a da o declaraţie vezi model cerere pe proprie răspundere în acest sens, în faţa ofiţerului de stare civilă. Moldova, în colaborare cu instituţia susmenţionată; 5.

Next

Înregistrarea căsătoriei

inregistrarea casatoriei md

Desfacerea căsătoriei În principiu, căsătoria se încheie pe viaţă; totuşi, atunci cînd căsătoria îşi pierde raţiunea de a continua, oricare dintre soţi ori amîndoi soţii sunt îndreptăţiţi să ceară desfacerea ei. În cazul nerespectării hotărîrii instanţei judecătoreşti, faţă de părintele culpabil se aplică măsurile stabilite de legislaţia procesual civilă privind neexecutarea hotărîrii judecătoreşti. Felinarele și lumînările au fost cireașa de pe tort. Ambele pun capăt raporturilor juridice de căsătorie; 2. Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se face cu următoarele documente: - sentinţa de divorţ, în copie legalizată de instanţa care a pronunţat-o, rămasă definitivă; - certificatul de divorţ emis de birouri notariale sau primării. Acestea sunt puse la dispoziţia publicului în mod gratuit, în scop de îmbunătăţire a cunoştinţelor din sfera juridicului.

Next

Înregistrarea căsătoriei

inregistrarea casatoriei md

Comunitatea de bunuri va fi desfiinţată pe calea partajului succesoral. Înregistrarea căsătoriei se efectuează în baza declaraţiei comune a viitorilor soţi. La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceşteia şi cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă cel puţin unul dintre ei nu cunoaşte limba în care are loc oficierea căsătoriei, precum şi în cazul în care una sau ambele persoane care se căsătoresc sunt surdomute, se va recurge la serviciile interpretului. La momentul depunerii declaraţiei de căsătorie veţi completa o anexă în care veţi selecta serviciile de care doriţi să beneficiaţi la momentul înregistrării căsătoriei. Naţionalitatea sau apartenenţa etnică a copilului se înscrie la cererea acestuia, în baza declaraţiei pe propria răspundere, după împlinirea vîrstei de 16 ani. În declarația de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimțământul viitorilor soți de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.

Next