ติดต่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
ภาควิชาสถิติ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2218-5650-1
โทรสาร: 0-2218-5652
E-mai: stat@acc.chula.ac.th