ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

หลักสูตรภาคปกติ
ค่าเล่าเรียน เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี ประมาณ 70,000 – 80,000 บาท

หลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี ประมาณ 200,000 บาท ได้แก่
1. ค่าเล่าเรียน เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท (รวมค่าหนังสือ และเอกสารประกอบการเรียน)

การอบรมความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ 4,000 บาท