การอบรมความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ

 ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่านจะต้องเข้าอบรมความรู้พื้นฐานทางธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด เมื่อผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ จึงจะสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ