การสอบคัดเลือก

การสอบคัดเลือกประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

                  วิชาที่สอบในการสอบข้อเขียน ได้แก่ 
                                    1. ตรรกะการพัฒนาโปรแกรม (Programming Logic)
                                    2. การวิเคราะห์เชิงระบบ (System Analysis)
                                    3. ฐานข้อมูล (Database)
                                    4. โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)