รายละเอียดการรับสมัคร


ภาคปกติ ภาคนอกเวลาราชการ
ยื่นใบสมัคร กลางตุลาคม ถึง ต้นธันวาคม ปลายมิถุนายน ถึง ปลายกรกฏาคม
สอบข้อเขียน กลางมีนาคม ต้นสิงหาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ปลายมีนาคม กลางสิงหาคม
สอบสัมภาษณ์ ต้นเมษายน ปลายสิงหาคม
เรียนปรับพื้นฐานธุรกิจ ต้นพฤษภาคม ต้นตุลาคม
เปิดเรียนภาคการศึกษาแรก ต้นมิถุนายน ต้นพฤศจิกายน