หลักฐานการสมัคร

1. การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาคปกติ ต้องยื่นหลักฐานตามที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุ ดูรายละเอียดได้ที่ ->www.grad.chula.ac.th 

2. การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ ต้องยื่นหลักฐานต่อไปนี้
                        ก. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
                        ข. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ของแต่ละสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
                        ค. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELT ) มีอายุไม่เกิน 2 ปี
                        ง. สำเนาบัตรประชาชน (นำต้นฉบับมาแสดงด้วย)
                        จ. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (หลังจากจบปริญญาตรี)
                        ฉ.หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 1 ฉบับ