คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเรียนผ่านวิชาด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 35 หน่วยกิต หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครได้ 

2. มีคุณสมบัติอื่นตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

3. ผู้ที่จะเข้าศึกษาในภาคนอกเวลาราชการ จะต้องมีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร