การรับสมัคร

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเปิดรับสมัครผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรภาคปกติปีละ 1 ครั้ง และภาคนอกเวลาราชการปีละ 1 ครั้ง

การสอบคัดเลือกประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

                  วิชาที่สอบในการสอบข้อเขียน ได้แก่ 
                                    1. ตรรกะการพัฒนาโปรแกรม (Programming Logic)
                                    2. การวิเคราะห์เชิงระบบ (System Analysis)
                                    3. ฐานข้อมูล (Database)
                                    4. โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
 ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่านจะต้องเข้าอบรมความรู้พื้นฐานทางธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด เมื่อผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ จึงจะสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ
1. สำเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเรียนผ่านวิชาด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 35 หน่วยกิต หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครได้ 

2. มีคุณสมบัติอื่นตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

3. ผู้ที่จะเข้าศึกษาในภาคนอกเวลาราชการ จะต้องมีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
หลักสูตรภาคปกติ
ค่าเล่าเรียน เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี ประมาณ 70,000 - 80,000 บาท

หลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี ประมาณ 200,000 บาท ได้แก่
1. ค่าเล่าเรียน เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท (รวมค่าหนังสือ และเอกสารประกอบการเรียน)

การอบรมความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ 4,000 บาท

ภาคปกติ ภาคนอกเวลาราชการ
ยื่นใบสมัคร กลางตุลาคม ถึง ต้นธันวาคม ปลายมิถุนายน ถึง ปลายกรกฏาคม
สอบข้อเขียน กลางมีนาคม ต้นสิงหาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ปลายมีนาคม กลางสิงหาคม
สอบสัมภาษณ์ ต้นเมษายน ปลายสิงหาคม
เรียนปรับพื้นฐานธุรกิจ ต้นพฤษภาคม ต้นตุลาคม
เปิดเรียนภาคการศึกษาแรก ต้นมิถุนายน ต้นพฤศจิกายน
1. การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาคปกติ ต้องยื่นหลักฐานตามที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุ ดูรายละเอียดได้ที่ ->www.grad.chula.ac.th 

2. การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ ต้องยื่นหลักฐานต่อไปนี้
                        ก. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
                        ข. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ของแต่ละสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
                        ค. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELT ) มีอายุไม่เกิน 2 ปี
                        ง. สำเนาบัตรประชาชน (นำต้นฉบับมาแสดงด้วย)
                        จ. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (หลังจากจบปริญญาตรี)
                        ฉ.หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 1 ฉบับ