โครงการพิเศษ

2603712 โครงการพิเศษ 1 3(0-0-12)
Special Project I
                       โครงการเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
Project of interesting topic in business software development area.
2603713 โครงการพิเศษ 2 3(0-0-12)
Special Project II
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านหรือรายวิชาควบ : 2603712
                       โครงการเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ รายงานและการนำเสนอโครงการ
Project of interesting topic in business software development area; report and presentation of the project.