วิชาเลือก

2603687 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง 3(2-2-9)
Advanced Operating Systems
                       วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรของระบบปฏิบัติการ การรักษาความปลอดภัยบนระบบปฏิบัติการ การสำรองและการกู้กลับระบบปฏิบัติการ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการแบบกระจายการประมวลผลแบบกระจาย
Evolution of operating systems; operating system installation; operating system resources management; operating system security; operating system tuning; distributed operating systems; distributed computing.
2603689 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ 3(3-0-9)
Research Methodology for Software Development
                       ปรัชญาการทำวิจัย การกำหนดปัญหา การประมวลแนวคิดและแนวปฏิบัติ เทคนิคการได้มาของข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสำรวจ การออกแบบการทดลอง การสัมภาษณ์ การสังเกตโดยมีส่วนร่วม กลุ่มเจาะจง ความเที่ยงและความตรง การวิเคราะห์ข้อมูล การขยายผล การเขียนเชิงเทคนิคสำหรับงานวิจัยด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ
Research philosophy; problem identification; conceptualization and operationalization; quantitative and qualitative data elicitation techniques: survey, experimental design, interview, participant observation, focus group; reliability and validity; data analysis; generalizability; technical writing for business software development research.
2603690 การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-9)
E-Business Development
                       นิยาม โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต กระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเว็บ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างแคตาลอกออนไลน์ ตระกร้าและรถเข็น ระบบการชำระเงิน การจดทะเบียนชื่อโดเมน การจัดตั้งเว็บไซต์ การส่งเสริมเว็บไซต์ การประเมินผลและการบำรุงรักษาเว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของเว็บ
Definition, structure, component and format of e-business; business types on internet; e-business analysis, design and development process; web technology; web site design; on-line cataloging; basket and cart; payment system; domain name registration; web site implementation; web site promotion; web site evaluation and maintenance; web security.
2603691 การค้นหาองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-9)
Advanced Knowledge Discovery and Data Mining
                       กระบวนการค้นหาองค์ความรู้ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลก่อนการค้นหาองค์ความรู้ การเลือกข้อมูลตัวอย่าง การแทนค่าข้อมูลที่ขาดหาย เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล เทคนิคการประมวลผลข้อมูลหลังการค้นหาองค์ความรู้ โมเดลวิชวลไลเซชั่น การแปลงตัวแบบ เทคนิคการประเมินตัวแบบ การดัดแปลงและการประยุกต์ใช้การค้นหาองค์ความรู้และเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
Knowledge discovery process; data preprocessing techniques: sampling, and replacing missing values; data mining techniques; post-processing techniques; model visualization, model transformation; model evaluation techniques; adaptation and applications of knowledge discovery and data mining techniques.
2603692 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-9)
Human-Computer Interaction
                       มุมมองเชิงทฎษฏีของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ รูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พาราไดม์ของส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ตัวแบบจิตภาพ การประเมินความสามารถในการใช้งานได้ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงานด้านซอฟต์แวร์ที่มีต่อบุคคล กลุ่ม องค์กร และสังคมโดยรวม ประเด็นด้านปัจจัยเชิงมนุษย์ในกระบวน การพัฒนาซอฟต์แวร์
Theoretical aspects of human-computer interaction; input and output devices; human-computer interaction styles; user interface paradigms; user interface design; mental models; usability evaluation; impacts of information technology and software practices on individuals, groups, organizations and society at large; human-factor issues in software development process.

.