วิชาบังคับ


2603570 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-9)
Business Information Systems
                       แนวคิดระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศสำหรับงานหรือหน้าที่ทางธุรกิจ ด้านการบัญชี การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิต และการตลาด ระบบกระแสงานและอีอาร์พี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  Information system concepts; information systems in business functions: accounting ,finance ,human resource management ,manufacturing and marketing; workflow and ERP system; management information systems.
2603672 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 3(3-0-9)
Object-Oriented Technology
                       พื้นฐานการโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ เทคนิคสำหรับการสร้างตัวแบบระบบเชิงวัตถุ รูปแบบของการออกแบบเชิงวัตถุ คลาสไลบรารี ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุสมัยใหม่ การประมวลผลวัตถุแบบกระจาย สถาปัตยกรรมตัวแทนการขอวัตถุร่วม
Object-oriented program foundation; Object-oriented technology concepts; techniques for modeling object-oriented systems; object-oriented design patterns; class libraries; modern object-oriented programming languages; distributed object computing; Common Object Request Broker Architecture (CORBA).
2603683 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ 3(3-0-9)
Business Software Requirements Analysis
                       กระบวนการทางซอฟต์แวร์ แนวทางดั่งเดิมและสมัยใหม่ การวิเคราะห์ความต้องการ การนิยามความต้องการ ข้อกำหนดความต้องการ วิธีการวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์แบบโครงสร้าง วิธีการวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์แบบเชิงวัตถุ เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ การประยุกต์การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ในธุรกิจ
Software process; conventional versus modern approaches; requirements analysis; requirements definition; requirements specification; structured software requirements analysis methods; object-oriented software requirements analysis methods; techniques and tools for requirements analysis; applications of software requirements analysis in business.
2603684 การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ 3(3-0-9)
Business Software Design
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2603683
                       ความสำคัญของการออกแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์กับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์แบบโครงสร้าง วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์แบบเชิงวัตถุ การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่าย การออกแบบการแสดงผลลัพธ์ การออกแบบการรับข้อมูลเข้า การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการประมวลผล การออกแบบการควบคุมและการรักษาความปลอดภัย เทคนิคและเครื่องมือในการออกแบบซอฟต์แวร์ การประยุกต์การออกแบบซอฟต์แวร์ในธุรกิจ
Importance of software design; software design process; software design and software architectures; structured software design methods; object-oriented software design methods; software design for networking; output design; input design; user interface design; database design; process design; control and security design; techniques and tools for software design; applications of software design in business.
2603685 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3(3-0-9)
Software Quality Assurance
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2603684
                       หลักการของการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ความสำคัญของการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ กระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ วิธีการประเมินความถูกต้องและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ในแต่ละขั้นของกระบวนการ พัฒนาซอฟต์แวร์ การกำหนดและการวัดค่าปัจจัยต่างๆ ในการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ เทคนิคและเครื่องมือในการทดสอบสำหรับการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
Principles of software quality assurance; importance of software quality assurance; software quality assurance process; methods for evaluating correctness and assuring quality of the software in each step of software development; defining and measuring factors for software quality assurance; techniques and testing tools for software quality assurance; improvement of software quality; software quality assurance management.
2603686 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-9)
Software Project Management
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2603684
                       แนวคิดและกระบวนการของการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การริเริ่มโครงการ โครงสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยี ต้นทุน ตารางเวลา และบุคลากร การประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ การควบคุม การติดตาม การตรวจสอบ และการทบทวนโครงการซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง
Concepts and process of software project management; project initiation; software development term structure, role and responsibility; software project planning: technology, cost , schedule and people; software project collaboration; software project controlling; auditing and reviewing; risk management.
2603688 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-9)
Advanced Database Management Systems
                       ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเว็บ การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลขั้นสูง การบริหารฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล การสำรองและการกู้กลับฐานข้อมูล การปรับแต่งการปฏิบัติงานของฐานข้อมูล
Object-relational databases; object-oriented databases; distributed databases; web databases; advanced database programming; database administration; database security; database backup and recovery; database performance tuning.
2603699 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 1 3(0-6-12)
Software Studio I
                       การบูรณาการมุมมองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือกับโครงการ พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้จริงในโลกธุรกิจ
Integration of the theoretical and practical aspects of software development; application of techniques and tools to a real-world business software development project.
2603700 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 2 3(0-6-12)
Software Studio II
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2603699
                       การบูรณาการมุมมองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือกับโครงการ พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้จริงในโลกธุรกิจ รายงานและการนำเสนอโครงการ
Integration of the theoretical and practical aspects of software development; application of techniques and tools to a real-world business software development project; report and presentation of the project.