เนื้อหารายวิชา


2603570 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-9)
Business Information Systems
                       แนวคิดระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศสำหรับงานหรือหน้าที่ทางธุรกิจ ด้านการบัญชี การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิต และการตลาด ระบบกระแสงานและอีอาร์พี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   Information system concepts; information systems in business functions: accounting ,finance ,human resource management ,manufacturing and marketing; workflow and ERP system; management information systems.
2603672 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 3(3-0-9)
Object-Oriented Technology
                       พื้นฐานการโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ เทคนิคสำหรับการสร้างตัวแบบระบบเชิงวัตถุ รูปแบบของการออกแบบเชิงวัตถุ คลาสไลบรารี ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุสมัยใหม่ การประมวลผลวัตถุแบบกระจาย สถาปัตยกรรมตัวแทนการขอวัตถุร่วม Object-oriented program foundation; Object-oriented technology concepts; techniques for modeling object-oriented systems; object-oriented design patterns; class libraries; modern object-oriented programming languages; distributed object computing; Common Object Request Broker Architecture (CORBA).
2603683 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ 3(3-0-9)
Business Software Requirements Analysis
                       กระบวนการทางซอฟต์แวร์ แนวทางดั่งเดิมและสมัยใหม่ การวิเคราะห์ความต้องการ การนิยามความต้องการ ข้อกำหนดความต้องการ วิธีการวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์แบบโครงสร้าง วิธีการวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์แบบเชิงวัตถุ เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ การประยุกต์การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ในธุรกิจ Software process; conventional versus modern approaches; requirements analysis; requirements definition; requirements specification; structured software requirements analysis methods; object-oriented software requirements analysis methods; techniques and tools for requirements analysis; applications of software requirements analysis in business.
2603684 การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ 3(3-0-9)
Business Software Design
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2603683
                       ความสำคัญของการออกแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์กับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์แบบโครงสร้าง วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์แบบเชิงวัตถุ การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่าย การออกแบบการแสดงผลลัพธ์ การออกแบบการรับข้อมูลเข้า การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการประมวลผล การออกแบบการควบคุมและการรักษาความปลอดภัย เทคนิคและเครื่องมือในการออกแบบซอฟต์แวร์ การประยุกต์การออกแบบซอฟต์แวร์ในธุรกิจ Importance of software design; software design process; software design and software architectures; structured software design methods; object-oriented software design methods; software design for networking; output design; input design; user interface design; database design; process design; control and security design; techniques and tools for software design; applications of software design in business.
2603685 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3(3-0-9)
Software Quality Assurance
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2603684
                       หลักการของการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ความสำคัญของการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ กระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ วิธีการประเมินความถูกต้องและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ในแต่ละขั้นของกระบวนการ พัฒนาซอฟต์แวร์ การกำหนดและการวัดค่าปัจจัยต่างๆ ในการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ เทคนิคและเครื่องมือในการทดสอบสำหรับการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ Principles of software quality assurance; importance of software quality assurance; software quality assurance process; methods for evaluating correctness and assuring quality of the software in each step of software development; defining and measuring factors for software quality assurance; techniques and testing tools for software quality assurance; improvement of software quality; software quality assurance management.
2603686 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-9)
Software Project Management
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2603684
                       แนวคิดและกระบวนการของการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การริเริ่มโครงการ โครงสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยี ต้นทุน ตารางเวลา และบุคลากร การประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ การควบคุม การติดตาม การตรวจสอบ และการทบทวนโครงการซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง Concepts and process of software project management; project initiation; software development term structure, role and responsibility; software project planning: technology, cost , schedule and people; software project collaboration; software project controlling; auditing and reviewing; risk management.
2603688 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-9)
Advanced Database Management Systems
                       ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเว็บ การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลขั้นสูง การบริหารฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล การสำรองและการกู้กลับฐานข้อมูล การปรับแต่งการปฏิบัติงานของฐานข้อมูล Object-relational databases; object-oriented databases; distributed databases; web databases; advanced database programming; database administration; database security; database backup and recovery; database performance tuning.
2603699 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 1 3(0-6-12)
Software Studio I
                       การบูรณาการมุมมองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือกับโครงการ พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้จริงในโลกธุรกิจ Integration of the theoretical and practical aspects of software development; application of techniques and tools to a real-world business software development project.
2603700 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 2 3(0-6-12)
Software Studio II
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2603699
                       การบูรณาการมุมมองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือกับโครงการ พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้จริงในโลกธุรกิจ รายงานและการนำเสนอโครงการ Integration of the theoretical and practical aspects of software development; application of techniques and tools to a real-world business software development project; report and presentation of the project.
2603687 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง 3(2-2-9)
Advanced Operating Systems
                       วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรของระบบปฏิบัติการ การรักษาความปลอดภัยบนระบบปฏิบัติการ การสำรองและการกู้กลับระบบปฏิบัติการ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการแบบกระจายการประมวลผลแบบกระจาย
Evolution of operating systems; operating system installation; operating system resources management; operating system security; operating system tuning; distributed operating systems; distributed computing.
2603689 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ 3(3-0-9)
Research Methodology for Software Development
                       ปรัชญาการทำวิจัย การกำหนดปัญหา การประมวลแนวคิดและแนวปฏิบัติ เทคนิคการได้มาของข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสำรวจ การออกแบบการทดลอง การสัมภาษณ์ การสังเกตโดยมีส่วนร่วม กลุ่มเจาะจง ความเที่ยงและความตรง การวิเคราะห์ข้อมูล การขยายผล การเขียนเชิงเทคนิคสำหรับงานวิจัยด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ
Research philosophy; problem identification; conceptualization and operationalization; quantitative and qualitative data elicitation techniques: survey, experimental design, interview, participant observation, focus group; reliability and validity; data analysis; generalizability; technical writing for business software development research.
2603690 การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-9)
E-Business Development
                       นิยาม โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต กระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเว็บ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างแคตาลอกออนไลน์ ตระกร้าและรถเข็น ระบบการชำระเงิน การจดทะเบียนชื่อโดเมน การจัดตั้งเว็บไซต์ การส่งเสริมเว็บไซต์ การประเมินผลและการบำรุงรักษาเว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของเว็บ
Definition, structure, component and format of e-business; business types on internet; e-business analysis, design and development process; web technology; web site design; on-line cataloging; basket and cart; payment system; domain name registration; web site implementation; web site promotion; web site evaluation and maintenance; web security.
2603691 การค้นหาองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-9)
Advanced Knowledge Discovery and Data Mining
                       กระบวนการค้นหาองค์ความรู้ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลก่อนการค้นหาองค์ความรู้ การเลือกข้อมูลตัวอย่าง การแทนค่าข้อมูลที่ขาดหาย เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล เทคนิคการประมวลผลข้อมูลหลังการค้นหาองค์ความรู้ โมเดลวิชวลไลเซชั่น การแปลงตัวแบบ เทคนิคการประเมินตัวแบบ การดัดแปลงและการประยุกต์ใช้การค้นหาองค์ความรู้และเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
Knowledge discovery process; data preprocessing techniques: sampling, and replacing missing values; data mining techniques; post-processing techniques; model visualization, model transformation; model evaluation techniques; adaptation and applications of knowledge discovery and data mining techniques.
2603692 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-9)
Human-Computer Interaction
                       มุมมองเชิงทฎษฏีของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ รูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พาราไดม์ของส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ตัวแบบจิตภาพ การประเมินความสามารถในการใช้งานได้ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงานด้านซอฟต์แวร์ที่มีต่อบุคคล กลุ่ม องค์กร และสังคมโดยรวม ประเด็นด้านปัจจัยเชิงมนุษย์ในกระบวน การพัฒนาซอฟต์แวร์
Theoretical aspects of human-computer interaction; input and output devices; human-computer interaction styles; user interface paradigms; user interface design; mental models; usability evaluation; impacts of information technology and software practices on individuals, groups, organizations and society at large; human-factor issues in software development process.

.
2603812 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-48)
Thesis
                       การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจ Individual research in a student's interested topic .
2603712 โครงการพิเศษ 1 3(0-0-12)
Special Project I
                       โครงการเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ Project of interesting topic in business software development area.
2603713 โครงการพิเศษ 2 3(0-0-12)
Special Project II
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านหรือรายวิชาควบ : 2603712
                       โครงการเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ รายงานและการนำเสนอโครงการ Project of interesting topic in business software development area; report and presentation of the project.