การพ้นสภาพนิสิต

  นิสิตในหลักสูตรฯ อาจเป็นนิสิตทดลองศึกษา หรือนิสิตสามัญ ซึ่งจะพ้นสภาพนิสิตในกรณต่อไปนี้

1. นิสิตทดลองศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก ต้องสอบได้แต้มเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 และสอบได้สัญลักษณ์ S ในวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี) จึงเปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตสามัญ มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพนิสิต

2. นิสิตสามัญที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3.00 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ จะต้องทำแต้มเฉลี่ยสะสมให้ได้ภายใน 3 ภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพนิสิต

3. นิสิตสามัญที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ในภาคการศึกษาแรก จะต้องพ้นสภาพนิสิต

4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรฯ นิสิตที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 หรือยังสอบได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตรฯ จะต้องพ้นสภาพนิสิต

5. นิสิตสอบประมวลความรู้ได้สัญลักษณ์ U 2 ครั้ง จะต้องพ้นสภาพนิสิต

6. นิสิตที่เลือกศึกษาในแผน ก แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการประจำคณะ ภายใน 2 ปีการศึกษานับแต่เข้า ศึกษา จะต้องพ้นสภาพนิสิต