การสอบประมวลผลความรู้

นิสิตซึ่งเลือกเรียนแผน ข จะต้องสอบผ่านวิชาบังคับ จำนวน 27 หน่วยกิต และวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิสอบประมวลความรู้ (วิชา 2603896 การสอบประมวลความรู้)

                       การจัดสอบประมวลความรู้ จะจัดปีละ 2 ครั้ง
                                              ครั้งที่ 1 เป็นการสอบประมวลความรู้ประจำภาคการศึกษาต้น ประมาณ ต้นเดือนกันยายน 
                                              ครั้งที่ 2 เป็นการสอบประมวลความรู้ประจำภาคฤดูร้อน ประมาณ ปลายเดือนเมษายน 

                       ลักษณะของข้อสอบประมวลความรู้ เป็นข้อสอบข้อเขียนแบบรวบยอดทุกวิชาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา 
                       (เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) ได้แก่
                                              1. กลุ่มวิชาการจัดการฐานข้อมูลขั้นสูงและเทคโนโลยีเชิงวัตถุ
                                              2. กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ความต้องการ และการออกแบบซอฟต์แวร์ 
                                              3. กลุ่มวิชาการคุณภาพของซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

                       นิสิตจะต้องทำคะแนนสอบรวมทุกกลุ่มวิชาได้ไม่ต่ำกว่า 55% และทำคะแนนสอบในแต่ละกลุ่มวิชาได้ไม่ต่ำกว่า 50% จึงจะถือว่าสอบผ่าน และนิสิตมีสิทธิสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากนิสิตสอบประมวลความรู้ตก 2 ครั้ง จะพ้นสภาพนิสิต