วิทยานิพนธ์

นิสิตซึ่งเลือกเรียนแผน ก จะต้องสอบผ่านวิชาบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 นิสิตจะต้องทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต ซึ่งนิสิตจะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และได้รับอนุมัติภายในปีที่ 2 ของการศึกษา ทางหลักสูตรฯ จะแต่งตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลังจากนิสิตสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านจึงจะได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา