โครงการพิเศษ

นิสิตซึ่งเลือกเรียนแผน ข จะต้องทำโครงการพิเศษ จำนวน 6 หน่วยกิต ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรฯ กำหนดให้นิสิตต้องส่งหัวข้อโครงการพิเศษและได้รับอนุมัติจึงจะได้รับเกรด S ในวิชาโครงการพิเศษ 1 (วิชา 2603712 โครงการพิเศษ 1 จำนวน 3 หน่วยกิต) และสอบโครงการพิเศษผ่าน โดยหลักสูตรฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ จึงจะได้รับเกรด S ในวิชาโครงการพิเศษ 2 (วิชา 2603713 โครงการพิเศษ 2 จำนวน 3 หน่วยกิต)