การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา

   ผลการสอบรายวิชา มีลำดับขั้นและแต้มดังนี้

สัญลักษณ์ ความหมาย แต้มประจำ

A

ผลการประเมินขั้นดีเลิศ (Excellent) 4.0

B+

ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) 3.5

B

ผลการประเมินขั้นดี (Good) 3.0

C+

ผลการประเมินขั้นดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5

C

ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair) 2.0

D+

ผลการประเมินขั้นค่อนข้างอ่อน (Poor) 1.5

D

ผลการประเมินขั้นอ่อน (Very Poor) 1.0

F

ผลการประเมินขั้นตก (Fail) 0.0

X

ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Report) -
                        ในกรณีที่สอบรายวิชาบังคับได้  D+ หรือต่ำกว่า จะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษารายวิชานั้นซ้ำอีก
สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต จะมีผลการประเมินดังนี้
สัญลักษณ์ ความหมาย

S

ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfied)

U

ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfied)