ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตสามารถ เรียนจบได้ภายในระยะเวลา 4 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา ระยะเวลาของแต่ละภาคการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยประมาณแล้ว ระยะเวลาของภาคการศึกษา เป็นดังนี้

 

ภาคปกติ ภาคนอกเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – ตุลาคม พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 มิถุนายน – ตุลาคม พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 4 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ มิถุนายน – ตุลาคม