การเรียนการสอน

กระบวนการเรียนการสอนอาจอยู่ในรูปแบบของการบรรยาย การอภิปราย การใช้กรณีศึกษา การทำโครงงาน การจัดทำ รายงาน และการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาวิชาและเป้าหมายของแต่ละวิชาเป็นสำคัญ คณาจารย์ของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในวงการนั้นๆ