การศึกษาในหลักสูตร

  นิสิตในหลักสูตรฯ อาจเป็นนิสิตทดลองศึกษา หรือนิสิตสามัญ ซึ่งจะพ้นสภาพนิสิตในกรณต่อไปนี้

1. นิสิตทดลองศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก ต้องสอบได้แต้มเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 และสอบได้สัญลักษณ์ S ในวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี) จึงเปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตสามัญ มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพนิสิต

2. นิสิตสามัญที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3.00 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ จะต้องทำแต้มเฉลี่ยสะสมให้ได้ภายใน 3 ภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพนิสิต

3. นิสิตสามัญที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ในภาคการศึกษาแรก จะต้องพ้นสภาพนิสิต

4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรฯ นิสิตที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 หรือยังสอบได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตรฯ จะต้องพ้นสภาพนิสิต

5. นิสิตสอบประมวลความรู้ได้สัญลักษณ์ U 2 ครั้ง จะต้องพ้นสภาพนิสิต

6. นิสิตที่เลือกศึกษาในแผน ก แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการประจำคณะ ภายใน 2 ปีการศึกษานับแต่เข้า ศึกษา จะต้องพ้นสภาพนิสิต
   ผลการสอบรายวิชา มีลำดับขั้นและแต้มดังนี้

สัญลักษณ์ ความหมาย แต้มประจำ

A

ผลการประเมินขั้นดีเลิศ (Excellent) 4.0

B+

ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) 3.5

B

ผลการประเมินขั้นดี (Good) 3.0

C+

ผลการประเมินขั้นดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5

C

ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair) 2.0

D+

ผลการประเมินขั้นค่อนข้างอ่อน (Poor) 1.5

D

ผลการประเมินขั้นอ่อน (Very Poor) 1.0

F

ผลการประเมินขั้นตก (Fail) 0.0

X

ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Report) -
                        ในกรณีที่สอบรายวิชาบังคับได้  D+ หรือต่ำกว่า จะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษารายวิชานั้นซ้ำอีก สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต จะมีผลการประเมินดังนี้
สัญลักษณ์ ความหมาย

S

ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfied)

U

ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfied)
นิสิตซึ่งเลือกเรียนแผน ข จะต้องสอบผ่านวิชาบังคับ จำนวน 27 หน่วยกิต และวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิสอบประมวลความรู้ (วิชา 2603896 การสอบประมวลความรู้)

                       การจัดสอบประมวลความรู้ จะจัดปีละ 2 ครั้ง
                                              ครั้งที่ 1 เป็นการสอบประมวลความรู้ประจำภาคการศึกษาต้น ประมาณ ต้นเดือนกันยายน 
                                              ครั้งที่ 2 เป็นการสอบประมวลความรู้ประจำภาคฤดูร้อน ประมาณ ปลายเดือนเมษายน 

                       ลักษณะของข้อสอบประมวลความรู้ เป็นข้อสอบข้อเขียนแบบรวบยอดทุกวิชาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา 
                       (เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) ได้แก่
                                              1. กลุ่มวิชาการจัดการฐานข้อมูลขั้นสูงและเทคโนโลยีเชิงวัตถุ
                                              2. กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ความต้องการ และการออกแบบซอฟต์แวร์ 
                                              3. กลุ่มวิชาการคุณภาพของซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

                       นิสิตจะต้องทำคะแนนสอบรวมทุกกลุ่มวิชาได้ไม่ต่ำกว่า 55% และทำคะแนนสอบในแต่ละกลุ่มวิชาได้ไม่ต่ำกว่า 50% จึงจะถือว่าสอบผ่าน และนิสิตมีสิทธิสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากนิสิตสอบประมวลความรู้ตก 2 ครั้ง จะพ้นสภาพนิสิต
กระบวนการเรียนการสอนอาจอยู่ในรูปแบบของการบรรยาย การอภิปราย การใช้กรณีศึกษา การทำโครงงาน การจัดทำ รายงาน และการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาวิชาและเป้าหมายของแต่ละวิชาเป็นสำคัญ คณาจารย์ของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในวงการนั้นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตสามารถ เรียนจบได้ภายในระยะเวลา 4 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา ระยะเวลาของแต่ละภาคการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยประมาณแล้ว ระยะเวลาของภาคการศึกษา เป็นดังนี้
 
ภาคปกติ ภาคนอกเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ มิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 มิถุนายน - ตุลาคม พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 4 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ มิถุนายน - ตุลาคม
นิสิตซึ่งเลือกเรียนแผน ก จะต้องสอบผ่านวิชาบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 นิสิตจะต้องทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต ซึ่งนิสิตจะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และได้รับอนุมัติภายในปีที่ 2 ของการศึกษา ทางหลักสูตรฯ จะแต่งตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลังจากนิสิตสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านจึงจะได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา
นิสิตซึ่งเลือกเรียนแผน ข จะต้องทำโครงการพิเศษ จำนวน 6 หน่วยกิต ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรฯ กำหนดให้นิสิตต้องส่งหัวข้อโครงการพิเศษและได้รับอนุมัติจึงจะได้รับเกรด S ในวิชาโครงการพิเศษ 1 (วิชา 2603712 โครงการพิเศษ 1 จำนวน 3 หน่วยกิต) และสอบโครงการพิเศษผ่าน โดยหลักสูตรฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ จึงจะได้รับเกรด S ในวิชาโครงการพิเศษ 2 (วิชา 2603713 โครงการพิเศษ 2 จำนวน 3 หน่วยกิต)