โปรแกรมการศึกษา

แผน ก
                ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2603570 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 2603684 การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ
2603672 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 2603686 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์
2603683 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ 2603689 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ
2603688 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง 2603699 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 1
                ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2603685 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
2603700 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 2 2603811 วิทยานิพนธ์ (ต่อ)
2603811 วิทยานิพนธ์
แผน ข
                ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2603570 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 2603684 การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ
2603672 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 2603686 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์
2603683 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ 2603699 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 1
2603688 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
                ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2603685 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 2603713 โครงการพิเศษ 2
2603700 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 2 2603896 การสอบประมวลความรู้
2603712 โครงการพิเศษ 1 วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต