คำตอบของคำถามยอดฮิต

01. ถาม หลักสูตร BSD แตกต่างจากหลักสูตร MIS อย่างไร ?
ตอบ แตกต่างตรงที่หลักสูตร BSD เน้นกระบวนการทั้งหมดของการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ (Software Engineering) แต่หลักสูตร MIS เน้นการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ คือการนำซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในภาพรวม
02. ถาม อยากทราบแนวทางการเรียนการสอน ?
ตอบ การเรียนการสอน เน้นให้นิสิตค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนคอยให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด การมอบหมายงานส่วนใหญ่จะเป็นงานกลุ่ม ทำให้นิสิตได้ฝึกฝนทางด้านวิชาการ และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นไปพร้อมๆ กัน
03. ถาม ต้องแต่งกายอย่างไร สำหรับวันเข้าสอบ ?
ตอบ ควรแต่งการให้สุภาพ สวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่ว่าจะเป็นวันสอบ หรือวันที่จะต้องมาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย สอบได้แล้วเวลามาเรียนก็ต้องแต่งกายสุภาพ ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด
04. ถาม มีข้อกำหนดในการทำข้อสอบอย่างไรบ้าง ?
ตอบ มีเวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง จะเลือกทำชุดไหนก่อนหลังก็ได้ ตามแต่ถนัด แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องทำข้อสอบให้ครบทุกชุด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับพิจารณาในการตรวจกระดาษคำตอบทั้งหมด
05. ถาม ต้องนำอุปกรณ์อะไรบ้างมาในวันสอบ ?
ตอบ ควรเตรียม ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ หรือน้ำยาลบคำผิด และไม้บรรทัดมาให้พร้อม และควรสำรองเครื่องเขียนไว้ด้วยก็จะเป็นการดีนะ แล้วอย่าลืมบัตรเข้าห้องสอบ และบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบด้วย
06. ถาม สอบข้อเขียน ยากไหม ออกวิชาอะไรบ้าง เป็นอัตนัย หรือปรนัย ?
ตอบ ข้อสอบออก 4 วิชา ไม่ยากจนเกินไปหรอกนะ ถ้าเตรียมตัวมาดีก็ทำได้ เพราะว่าข้อสอบเน้นอัตนัย และมีปรนัยบ้าง ได้แก่
1.ตรรกการโปรแกรม (Algorithm)
2.การวิเคราะห์เชิงระบบ (System Analysis)
3.ฐานข้อมูล (Database) และ
4.โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
07. ถาม ต้องมีผลคะแนน CU-TEP เท่าไหร่จึงจะสมัครได้ ?
ตอบ ต้องมีผลคะแนนสอบความถนัดภาษาอังกฤษ CU-TEP เทียบกับคะแนน TOEFL 400 คะแนน เป็นอย่างต่ำ จึงจะสมัครได้ สำหรับผู้ที่มีผลสอบ CU-TEP ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันเปิดเรียน สามารถนำมายื่นสมัครได้ แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผล CU-TEP แนะนำให้ไปสอบไว้ก่อนนะ ผล CU-TEP มีอายุ 2 ปี ดูรายละเอียดการสอบ CU-TEP ได้ที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.atc.chula.ac.th
08. ถาม ปัจจุบันทำงานด้านคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ จะศึกษาในหลักสูตรนี้ได้หรือไม่ ?
ตอบ เรียนได้นะ เพราะว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้สอนเขียนโปรแกรม หลักสูตรนี้เน้นไปที่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ตอบสนองต่อธุรกิจ หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ หรือ โปรแกรมเมอร์
09. ถาม ถ้าไม่ได้เรียนจบ ป.ตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ ?
ตอบ เรียนได้ ถ้าได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต แต่ภาคนอกเวลาราชการ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันปิดรับสมัครด้วยนะ
10. ถาม เลือกเรียนแผน ก (วิทยานิพนธ์ ) หรือ แผน ข (โครงการพิเศษและสอบประมวลความรู้) ดี ?
ตอบ สำหรับผู้ที่สอบผ่าน กรณียังไม่มีประสบการณ์ทำงานหรือมีน้อยกว่า 1 ปี เช่น เป็นนิสิตเพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นต้น จะต้องศึกษาในแผนการศึกษา ก เท่านั้น แต่ในกรณีมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 1 ปี สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนการศึกษา ก และ ข
11. ถาม นิสิตในหลักสูตรส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่ ?
ตอบ มีหลากหลายนะ ตั้งแต่เพิ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี บ้างก็มีประสบการณ์ทำงานมาตั้งแต่ 1-3 ปี อายุโดยเฉลี่ยประมาณ 22 – 35 ปี ไม่ต้องห่วงเรื่องอายุ เพราะเมื่อมาศึกษาในรุ่นเดียวกันทุกคนถือว่าเป็นเพื่อนกัน นิสิตสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมชั้น อาจารย์ และวิทยากรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ทำให้นิสิตมีความมั่นใจและความชำนาญในวิชาชีพมากขึ้น
12. ถาม BSD ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ต่างกันอย่างไร ?
ตอบ ในเรื่องของการเรียน วิชาความรู้ที่ได้รับไม่แตกต่างกันนะ และค่าเล่าเรียนจัดเก็บตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณ 19,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ส่วนแตกต่างกัน คือ
1. เวลาที่ศึกษา ภาคปกติ ศึกษาในเวลาราชการ ส่วน ภาคนอกเวลาราชการ ศึกษานอกเวลาราชการ
2. ภาคนอกเวลาราชการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ จ่ายให้กับหลักสูตร 30,000 บาท
3. ภาคนอกเวลาราชการ จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วเท่านั้น อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
13. ถาม BSD เปิดสอนมากี่รุ่นแล้ว ?
ตอบ นับถึงปี พ.ศ. 2551 นะ
- ภาคปกติ มี รุ่น 1 – รุ่น 6
- ภาคนอกเวลาราชการ มี รุ่น 1 – รุ่น 3
** เปิดรับสมัครนิสิตรุ่นที่ 4 ภาคนอกเวลา ตั้งแต่วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2552 (ยกเว้น 4 – 8 ก.ค. 52) จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 19.00 น. เสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
14. ถาม อยากเรียน BSD มาก ถ้าทำงานด้วยเรียนด้วยจะเรียนไหวมั้ย ?
ตอบ ไหวนะ เพราะส่วนใหญ่นิสิตภาคนอกเวลาราชการจะทำงานประจำอยู่เกือบทุกคน ส่วนนิสิตภาคปกติ อาจมีปัญหาในเรื่องเวลาที่เรียน เพราะเรียนในเวลาราชการจะตรงกับเวลาทำงานเป็นส่วนใหญ่ และนิสิตภาคปกติส่วนใหญ่มักจะศึกษาอย่างเดียว
สำหรับ BSD ภาคนอกเวลาราชการ
15. ถาม อยากทราบเวลาเรียน ของภาคนอกเวลาราชการ ?
ตอบ วันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 น. – 21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น.) อาจจะมีเรียนวันเสาร์-อาทิตย์บ้าง ทั้งนี้แล้วแต่อาจารย์ผู้สอน แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีเรียนวันอาทิตย์
16. ถาม ค่าตำราเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต้องจ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ?
ตอบ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ค่าเทอมรวม ตำราเรียน และเอกสารประกอบการสอน เรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญในระหว่างเรียนทางหลักสูตรยังจัดอาหารว่างให้รับประทานระหว่างพักด้วย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
17. ถาม มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าเทอมหรือไม่ ?
ตอบ นอกจากค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษาประมาณ 49,000 แล้วนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีเพียงค่าอบรมความรู้พื้นฐานทางธุรกิจจำนวน 4,500 บาท
ชำระครั้งเดียว และอบรมก่อนเปิดภาคการศึกษา รับรองว่าคุ้มค่ากับความรู้ที่ได้จริงๆ (ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
18. ถาม ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละเท่าใด ?
ตอบ ไม่ได้คิดเป็นรายหน่วยกิต ใช้ระบบเหมาจ่ายเป็นภาคการศึกษา โดยในแต่ละภาคการศึกษา จะต้องชำระค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ ค่าเล่าเรียนตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณ 19,000 บาท และส่วนที่ 2 ค่าธรรมเนียมพิเศษจ่ายให้กับหลักสูตร 30,000 บาท รวมแล้วประมาณ 49,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
19. ถาม เปิดรับสมัครปีละกี่ครั้ง และรับจำนวนกี่คน และมีผู้สมัครเยอะไหม ?
ตอบ เปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง จำนวนรับแต่ละรุ่น กำหนดไว้ 30 คน แต่ทั้งนี้จำนวนรับเข้าศึกษาต่อขึ้นอยู่กับผลคะแนนและ การพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตร ส่วนจำนวนผู้สมัครในแต่ละปีอยู่ประมาณ 60 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
20. ถาม จะเปิดรับสมัครวันไหน ?
ตอบ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน – ปลายเดือนกรกฎาคม ติดตามกำหนดการที่แน่นอนจากเว็บไซต์ของหลักสูตรฯhttp://bsd.acc.chula.ac.th เป็นระยะๆ นะ หรือโทรสอบถามได้ที่ ภาควิชาสถิติ โทร 02-218-5650-1 อีเมล์ stat@acc.chula.ac.th