รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก
รายวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
2603570 ระบบสารสนเทศธุรกิจ (3)
2603672 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (3)
2603683 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ (3)
2603684 การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ (3)
2603685 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (3)
2603686 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (3)
2603688 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (3)
2603689 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ (3)
2603699 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 1 (3)
2603700 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 2 (3)
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2603811 วิทยานิพนธ์
แผน ข
รายวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
2603570 ระบบสารสนเทศธุรกิจ (3)
2603672 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (3)
2603683 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ (3)
2603684 การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ (3)
2603685 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (3)
2603686 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (3)
2603688 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (3)
2603699 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 1 (3)
2603700 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 2 (3)
รายวิชาเลือก   9 หน่วยกิต
2603687 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง (3)
2603689 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ (3)
2603690 การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3)
2603691 การค้นหาองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูลขั้นสูง (3)
2603692 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (3)
โครงการพิเศษและสอบประมวลความรู้   6 หน่วยกิต
2603712 โครงการพิเศษ 1 (3)
2603713 โครงการพิเศษ 2 (3)
2603896 การสอบประมวลความรู้