โครงสร้างหลักสูตร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก และ แผน ข โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

แผน ก เป็นแผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 42 หน่วยกิต


แผน ข เป็นแผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกทำโครงการพิเศษและสอบประมวลความรู้ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
วิชาเลือก   9 หน่วยกิต
โครงการพิเศษ   6 หน่วยกิต
รวม 42 หน่วยกิต