รายละเอียดหลักสูตร

แผน ก
รายวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
2603570 ระบบสารสนเทศธุรกิจ (3)
2603672 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (3)
2603683 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ (3)
2603684 การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ (3)
2603685 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (3)
2603686 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (3)
2603688 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (3)
2603689 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ (3)
2603699 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 1 (3)
2603700 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 2 (3)
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2603811 วิทยานิพนธ์
แผน ข
รายวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
2603570 ระบบสารสนเทศธุรกิจ (3)
2603672 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (3)
2603683 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ (3)
2603684 การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ (3)
2603685 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (3)
2603686 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (3)
2603688 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (3)
2603699 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 1 (3)
2603700 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 2 (3)
รายวิชาเลือก   9 หน่วยกิต
2603687 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง (3)
2603689 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ (3)
2603690 การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3)
2603691 การค้นหาองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูลขั้นสูง (3)
2603692 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (3)
โครงการพิเศษและสอบประมวลความรู้   6 หน่วยกิต
2603712 โครงการพิเศษ 1 (3)
2603713 โครงการพิเศษ 2 (3)
2603896 การสอบประมวลความรู้
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก และ แผน ข โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

แผน ก เป็นแผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 42 หน่วยกิต

แผน ข เป็นแผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกทำโครงการพิเศษและสอบประมวลความรู้ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
วิชาเลือก   9 หน่วยกิต
โครงการพิเศษ   6 หน่วยกิต
รวม 42 หน่วยกิต
แผน ก
                ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2603570 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 2603684 การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ
2603672 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 2603686 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์
2603683 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ 2603689 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ
2603688 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง 2603699 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 1
                ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2603685 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
2603700 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 2 2603811 วิทยานิพนธ์ (ต่อ)
2603811 วิทยานิพนธ์
แผน ข
                ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2603570 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 2603684 การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ
2603672 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 2603686 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์
2603683 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ 2603699 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 1
2603688 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
                ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2603685 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 2603713 โครงการพิเศษ 2
2603700 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 2 2603896 การสอบประมวลความรู้
2603712 โครงการพิเศษ 1 วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต