งาน Open House BSD 2015

July 13, 2015 Teerasak Vichadee

openhouse

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Open House 
แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (Business Software Development:BSD)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:30 – 16:00 น.
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง IT STUDIO ชั้น 9 อาคารมหิตลาธิเบศร

ภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะ พูดคุย กับอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร นิสิตปัจจุบัน และมหาบัณฑิต ซึ่งจะมาแบ่งปันประสบการณ์ ตอบทุกคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร BSD ทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น #ฟรี

:: กำหนดการ ::
13:30-14:00 น. ลงทะเบียนงานแนะนําหลักสูตร (Open House)
14:00-14:30 น. แนะนําหลักสูตร โดย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร (ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์)
14:30-16:00 น. แบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนการสอนโดยนิสิตปัจจุบัน และมหาบัณฑิต

:: ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Open House ::
http://goo.gl/forms/mulHHKVmHI

————————–————————–————————–—————-
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Web site: http://bsd.acc.chula.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/Bsdchula