ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 รับสมัครถึง 30 เมษายน 2559

April 4, 2016 admin

ฺBSD Chulalongkorn University

เปิดรับสมัคร 1-30 เมษายน 2559 ที่ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุกวันนี้ซอฟต์แวร์เป็นเรื่องที่อยู่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นตัวขับเคลื่อนสังคม และยกระดับการแข่งขันของประเทศให้ก้าวหน้าในยุคดิจิตัล การพัฒนาซอฟต์แวร์มีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่า ตัวแอพพลิเคชั่น ที่ใช้งาน สำหรับผู้สนใจอยากหาคำตอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (M.Sc. in Business Software Development) ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคำตอบสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในเวลาราชการ เปิดรับสมัครแล้วที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร: (ดาวน์โหลดเอกสาร)
http://www.grad.chula.ac.th/Edu_Service/first51/com/intime/com363.doc

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา: (บัณฑิตวิทยาลัย)
http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b01_admission_procedure.php

ติดต่อสอบถาม
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ภาควิชาสถิติ ระหว่างเวลา 8.00 –19.00 น. ห้องธุรการภาควิชาสถิติ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร 0-2218-5650-1 หรือที่ Website: http://bsd.acc.chula.ac.th/

วิชาที่สอบ: พื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ (อัตนัย)
- การวิเคราะห์เชิงระบบ
- ตรรกการโปรแกรม
- ฐานข้อมูล
- โครงสร้างข้อมูล