ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2558

October 21, 2015 Teerasak Vichadee

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2558

ex_bsd2015

หมายเหตุ: ผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านทุกคนจะต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนอบรม
ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ (มีค่าใช้จ่ายในการอบรมคนละ 6,000 บาท)
ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ที่สำนักงานภาคสถิติ ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร