ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2558

October 14, 2015 Teerasak Vichadee

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ภาคนอกเวลาราชการ

ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. 12.00 น. ที่ห้อง IT Studio ชั้น 9 อาคาร มหิตลาธิเบศร

คลิกลิงค์เพื่อดูรายชื่อ “รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตร BSD ภาคนอกเวลา